CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG BỆNH NHÂN

Các nhân viên định hướng bệnh nhân của AAHI hỗ trợ những cư dân nói tiếng Anh kém và thu nhập thấp trên toàn quận – những người đang cố gắng tiếp cận các dịch vụ của quận nhưng không có kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hay bất cứ hệ thống hỗ trợ nào để thực hiện điều đó một cách độc lập.

Được giới thiệu vào tháng 3/2008, Chương trình định hướng bệnh nhân được sáng tạo nhằm giải quyết trực tiếp các mối lo ngại nêu ra bởi những cư dân Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ y tế của cộng đồng đa dạng này.

Các dịch vụ cung cấp bởi y tá điều dưỡng khoa khi (PNP)

Thông tin y tế đa ngôn ngữ & Đường dây điện thoại giới thiệu

Bộ phận Thông tin y tế đa ngôn ngữ & Đường dây điện thoại giới thiệu gồm các thông dịch viên đa ngôn ngữ – những người có thể cung cấp cho người gọi những thông tin y tế chung cũng như thông báo và chuyển họ đến các dịch vụ y tế phù hợp trên toàn quận.

Các dịch vụ được cung cấp bởi Đường dây điện thoại đa ngôn ngữ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

  • Giúp người gọi chuyển đến các nguồn lực y tế tại Quận Montgomery;
  • Giúp người gọi tiếp cận các chương trình kiểm tra phòng bệnh;
  • Cung cấp thông tin và giấy giới thiệu đến các dịch vụ y tế của quận;
  • Hỗ trợ nhu cầu phiên dịch qua điện thoại;
  • Phổ biến thông tin về các tùy chọn dịch vụ y tế sẵn có đối với các thành viên cộng đồng hội đủ điều kiện.

Thông dịch viên y tế chuyên nghiệp đa ngôn ngữ

Các thông dịch viên y tế chuyên nghiệp đa ngôn ngữ luôn sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng thu nhập thấp và không có bảo hiểm trong các cuộc hẹn y tế được sắp xếp thông qua Đường dây điện thoại thông tin & giới thiệu. Thông dịch viên sẽ giúp bệnh nhân tự đưa ra quyết định bằng cách cung cấp cho họ các thông tin cần thiết để hiểu rõ các tùy chọn chẩn đoán và điều trị, trò chuyện với bác sĩ, nêu các câu hỏi phù hợp và tìm ra các giải đáp họ cần.

Các dịch vụ được cung cấp bởi Thông dịch viên y tế đa ngôn ngữ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

  • Giúp người Mỹ gốc Á vượt qua các rào cản giao tiếp bằng cách hỗ trợ họ sắp xếp cuộc hẹn tại các phòng khám trong mạng lưới an toàn của quận (đối với những cư dân hội đủ điều kiện có thu nhập thấp và/hoặc không được bảo hiểm tại Quận Montgomery);
  • Thông dịch y khoa trực tiếp và tại chỗ trong các cuộc hẹn;
  • Hỗ trợ biên dịch tài liệu giáo dục bệnh nhân, đăng ký bệnh nhân, sắp xếp các cuộc hẹn tái khám và giải thích các thủ tục y tế khi cần thiết

Liên hệ với Chương trình ngay hôm nay

Nếu bạn hoặc người nào đó mà bạn biết đang cần được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế của quận, hãy liên hệ với Chương trình định hướng bệnh nhân ngay hôm nay. Các chuyên gia thông tin luôn sẵn sàng hỗ trợ người gọi bằng tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Hinđi, tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ Châu Á khác.

Số ĐT chính: (301) 760-7050
ĐT miễn phí: (866) 403-1566
Bấm #1 cho tiếng Hoa
Bấm #2 cho tiếng Hàn
Bấm #3 cho tiếng Hinđi
Bấm #4 cho tiếng Việt