CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP Y TẾ

Nhằm hỗ trợ công tác hoạch định và triển khai các sự kiện phổ cập giáo dục cũng như cung cấp sự hỗ trợ chung của chương trình đối với các nỗ lực phổ cập, AAHI dựa vào nguồn lực lớn nhất: Cộng đồng.

Thường được biết đến với tên gọi “nhân viên y tế cộng đồng”, AAHI tổ chức và chuẩn bị kiến thức cho các thành viên cộng đồng tận tụy – Nhân viên trợ giúp y tế – nhằm giải quyết những vấn đề thời sự có ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các thành viên cộng đồng với những nguồn lực của quận.

Nhân viên trợ giúp y tế không những có kiến thức văn hóa sâu sắc về những cộng đồng họ phục vụ mà còn quen thuộc với các định chế chính thống, các thủ tục và nguồn lực hiện có trên toàn quận. Nhân viên trợ giúp y tế là công cụ rất quan trọng trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm giáo dục cộng đồng người Mỹ gốc Á cũng như giảm bớt các rào cản văn hóa bằng việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy y tế, giáo dục và cung cấp dịch vụ theo cách thức phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ.

Những đóng góp của họ đối với AAHI đã có ảnh hưởng đáng kể đến công việc của chúng tôi cũng như đã cho phép chúng tôi tiếp cận hiệu quả các cộng đồng bị cô lập nhất trong toàn quận. Nhân viên trợ giúp y tế AAHI giúp chúng tôi tiến thêm một bước trong sứ mệnh thúc đẩy công bằng y tế thực sự.

 

Nếu bạn muốn trở thành nhân viên trợ giúp y tế hoặc muốn biết thêm về Chương trình nhân viên trợ giúp y tế của AAHI, vui lòng liên hệ cô AAHI Mẫu Tuyển Dụng Nhân Viên Trợ Giúp Y Tế và fax đến số 240-777-4564.

Nhân viên trợ giúp y tế trong năm tài chính 2019:

Shamim Begum
Leigh Chang
Rose Anne Felipe
Tasneem Hussain
Sunghee Kim
Phung Nguyen
Maggie Tung
Kusuma Udagedera
Peter Uran
Tammy Wan

Past Trainings:
FY14 Archive
8-29-13 MOTA ACA Training.pdf
9-19-13 Resources Refresher.pdf
10-09-13 ACA Outreach Tactics.pdf
2-27-14 Evaluating Health Information on the Internet.pdf

FY15 Archive
9-25-14 Refresher Training.pdf
11-12-14 Affordable Care Act Info Session.pdf
1-22-15 Mental Health 101.pdf
3-26-15 Fitness & Wellness.pdf

FY16 Archive
03-31-16 MCDHHS101

FY17 Archive
09-22-16 Refresher Training
10-27-16 Health Insurance and ACA
02-23-17 Gerontology 101

FY18 Archive
01-25-18 Osteoporosis Training