SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á là nhằm xác định các nhu cầu chăm sóc y tế của những cộng đồng người Mỹ gốc Á, phát triển các dịch vụ y tế phù hợp với nền văn hóa, đồng thời thực hiện các chương trình giáo dục y tế mở và có sẵn cho tất cả những người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery.

Để hỗ trợ cho sứ mệnh này, AAHI sẽ:

  • Tiến hành thu thập dữ liệu chi tiết, phân tích và báo cáo tình trạng y tế giữa các nhóm dân tộc khác nhau trong cộng đồng người Mỹ gốc Á;
  • Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế hiện có dành cho người Mỹ gốc Á;
  • Đảm bảo có sẵn dịch vụ y tế chất lượng đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhóm dân tộc khác nhau trong cộng đồng này;
  • Cung cấp các chương trình phổ cập nhằm thông tin và giáo dục các nhóm dân tộc khác nhau về khả năng tiếp cận và tình trạng có sẵn của các dịch vụ y tế;
  • Xóa bỏ những rào cản khiến cho tất cả các nhóm dân tộc trong cộng đồng người Mỹ gốc Á không nhận được quyền lợi công bằng về các dịch vụ y tế.