CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

Ban quản lý AAHI gồm một nhóm cổ đông đa dạng về chuyên môn và dân tộc đến từ cộng đồng địa phương – những người ủng hộ, tư vấn và hỗ trợ AAHI với nỗ lực đạt được tình trạng y tế công bằng ở Quận Montgomery. Các thành viên tận tụy của Ban quản lý mang đến kiến thức chuyên môn phong phú và hiểu biết sâu sắc về các cộng đồng riêng của họ.

Ban lãnh đạo

Chủ tịch:
Nguyen Nguyen, PhD, Vietnam Medical Assistance Program (VNMAP)

Phó Chủ tịch:
Meng K. Lee, Montgomery County Resident

Ủy viên:
Anis Ahmed, Bangladeshi Community/Montgomery County Office of Human Rights
Shruti Bhatnagar, Montgomery County Resident
Ji-Young Cho, PhD, Korean Community Service Center of Greater Washington (KCSC)
Nerita Estampador, MD, Montgomery County Resident
Wilbur Friedman, JD, Organization of Chinese Americans, Greater Washington, D.C. Chapter
Yuchi Huang, PhD, Chinese Cultural and Community Service Center (CCACC)
Sunmin Lee, ScD, Montgomery County Resident
Michael Lin, PhD, Asian American Political Alliance
Cynthia Macri, Montgomery County Resident
Hina Mehta, American Diversity Group
Mayur Mody, National Council of Asian Indian Associations (NCAIA)
Sam Mukherjee, PhD, Asian Indians for Community Service, Inc. (AICS)
Tho Tran, Montgomery County Resident
Thomas Tran, Association of Vietnamese Americans
Sovan Tun, PhD, Cambodian Buddhist Society, Inc.
Judy Wang, PhD, Montgomery County Resident

 

Biên bản họp:
FY 11 Archive
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

FY 12 Archive
July.pdf
November.pdf
February.pdf
March.pdf
May.pdf

FY 13 Archive
October_Retreat.pdf
December.pdf
February.pdf
April.pdf
June.pdf

FY14 Archive
October.pdf
April.pdf

FY15 Archive
July.pdf
September.pdf
November.pdf
April.pdf
June.pdf

FY16 Archive
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

FY17 Archive
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

FY 18 Archive
July.pdf
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

FY 19 Archive
July.pdf
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf